VISIE & WAARDES

Efesiërs 3:14-21

Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van die gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van Sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begrip hoe wyd en vêr en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagtye heen tot in alle ewigheid.

Diep in die Here gewortel, wei ons ons lewe aan Hom en deel ons Sy liefde wyd en vêr.

Kom tuis.

 • As deel van Toringkerk familie, glo ons dat ons mede-reisigers is op hierdie lewenspad.
 • Ons glo ons bestaan nie vir onsself nie, maar word eerder deur die Here geroep om uitgestuur te word om hemel aarde toe te bring.
 • Om mede-verantwoordelikheid te neem vir geestelike verdieping en die uitleef van die vrugte van die Gees in ons allerdaagse lewe, deur deel te neem aan eredienste, kleingroepe en bedieninge.
 • Om nuwe lede van ons Toringkerk familie te verwelkom en saam te reis as navolgers van Jesus.
 • Ons verstaan dat ons met tye van mekaar kan verskil, maar ons kies om met deernis en liefde met mekaar te kommunikeer.
 • Ons is broos, menslik en maak foute, daarom sal ons nooit te kenne gee dat ons al die antwoorde het of die einde van die reis bereik het nie.
 • Ons besef dat die lyne tussen wie binne en wie buite die gemeente is, nie altyd so duidelik is nie, daarom is alles wat ons doen missionaal van aarde en deel van Gode se beweging na die wêreld.
 • Om as rentmeesters van tyd, bronne, vaardighede en gawes verantwoordelik te gebruik en diensbaar te stel in die Koningkryk van God.

Ons poog om ‘n Handelinge 2:43-47 gemeente te wees. In die boek van Handelinge leer ons van die gelowiges in die vroeë kerk. In 2016 het ons as gemeente onderneem om te fokus op 3 waardes uit hierdie teks:

In biddende afhanklikheid sien ons mense raak en deel ons wat ons het.

Handelinge 2:43-47

Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep onsag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blytskap en in alle eenvoud geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goed gesind. En die Here het elke dag mense wta gered word, by die gemeente gevoeg.

Jana van den Munckhof
Leraar

 • Genesing & Toerusting
 • Spirituele formasie
 • Uitreik/ Inreik

Ryno Els
Leraar

 • Musiek en Eredienste
 • Gemeentebou
 • Kleingroepe

Janneke Marais
Maatskaplike werker en Jeugbediening

 • Maatskaplike werk / Gemeenskap
 • Sosiale Media
 • Kinders & Tieners

Dawfre Theron
Leraar

 • Tentmakerspos
 • Gemeenteraadsvoorsitter

Annelie Koegelenberg
Kerkkantoor

Neels Visser
Koster

Mario Nel
Orrelis

Gert van Schalkwyk

 • Ondervoorsitter van Gemeenteraad
 • Bestuursraadvoorsitter

Leon van Niekerk
Terreinwerker

Kenwin Philander
Terreinwerker

GESKIEDENIS

Op Dinsdag 20 Maart 1877 is die eerste kerkgebou ingewy op die plek waar die kerk¬saal tans staan. Die kleed op die preekstoel was ’n engel met die evangelie in sy hand – “Het Eeuwige Evangelie”. Onder leiding van Seppie de Villiers en ds WA Joubert is die huidige Toringkerk se hoeksteen op 8 April 1905 deur dr Andrew Murray gelê. Die kerkgebou het £19600 gekos. Dit sluit nie die £3000 vir die grond in nie. Die banke, preekstoel, orrel, ligte en omheining het ’n verdere  £4570 gekos. Dr FB Meyer, die inter¬nasionale opwekkings¬prediker, het op besoek aan SA die kerk “a dream of beauty” genoem.

Die kruis as simbool van ons redding is die belangrikste Christelike simbool. Tog vertoon tradisionele Protes¬tant¬se kerke nêrens opsigtelik ’n kruis (soos die Roomse kerke) nie; nie teen die muur of op die toring nie. Dit beteken nie dat ons dié belang¬rike simbool verloor het nie, want die kerk se grondplan vorm ’n kruis – seker een van die grootste (en sierlikste!) kruise van al die kruisvormige kerke in Suid-Afrika. Met sy gekleurde vensters en statige ronde boë in die binnekant van die kerk en met sy spitsboë aan die buitekant vorm die argitektuur ’n mengeling van die ou Romaanse en Gotiese boustyle van die Middeleeue, en skep dit ’n onmiskenbaar gewyde atmo¬sfeer. Dit is asof die hoë gewelf die gedagtes al dadelik na hoër dinge voer.

Die 57m hoë kerktoring wys soos ’n groot vinger na die Een wie se gemeente dit is. ’n Ander opvallen¬de motief in die kerk vind ons in die houtwerk in die dak, waar die kappe aan die doringkroon van Jesus herinner. Ook die balke het doringpunte.

Die vierde groot simbool in die kerk is die sg. “fleur de lis” -motief in die gekleurde vensters. Dié simbool het ’n tweërlei betekenis: die fleur de lis is ’n ou kerklike sim-bool vir die goddelike Drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Daarby is die kleure van die blom in ons kerkruite (ligroos, geel en oranje) dié van die Aurora-waterlelie, wat herinner aan ons bande met ons Hugenote- en Nederlandse voorvaders. Dit was die Hugenote wat dié besondere waterlelie uit Frankryk na die Paarl-Vallei gebring het. Dit is veelseggend dat juis die Aurora-lelie as motief in die kerkruite gebruik is. “Aurora” beteken “opko¬men¬de son”, en sluit mooi aan by die leuse “sol justitiae illustra nos” (die Son van geregtig¬heid bestraal ons) van die Afrikaanse taalstryders wat as die vaders van Toringkerk beskou kan word. Dit is die leuse van die Gimnasium, asook van die Kweek¬skool op Stellen¬bosch. Soos die son met dagbreek die hemelruim met ’n kleurespel versier, so word, deur die werk van die Heilige Gees, die veelkleurige rykdom van God se genade ook in Toringkerk en haar lidmate sigbaar. Daarom word ook die ander kleure van die reënboog in die gekleurde ruite gebruik.